Search
Search

የ1.5 ቢሊዮን ዶላር ሎተሪ አሸናፊው

Share Post ►

ነዋሪነታቸው በዩናይትድ ስቴትስ ፍሎሪዳ ግዛት የኾነ አንድ የሎተሪ ተጫዋች ግለሰብ፣ 1.58 ቢሊዮን ዶላር አሸንፈዋል።

ባለዕድሉ ግለሰብ፣ ከፍተኛውን የገንዘብ ሽልማት ያገኙት፣ ሜጋ ሚሊዮን ሎተሪ ተጫውተው ሲኾን፣ ባለ10 አኀዙ ሽልማት፣ ከቀደምቶቹ ከፍተኛው እንደኾነ፣ የሎተሪ አወዳዳሪው አስታውቋል።

የሜጋ ሚሊዮን የገንዘብ ሽልማት አሸናፊው፣ የሽልማት መጠኑ ከተረጋገጠ፣ በአሜሪካ የሎተሪ ታሪክ፣ ሦስተኛው ትልቁ ሽልማት እንደሚኾን ዘግቧል።

Share Post ►

Trending Today

You may also like

Leave a Comment

* By using this form you agree you are responsible for what you comment.